तमाङ – नेपाली शब्दकोश

 

© २०७४ एसआईएल ईन्टरनेश्‍नल® र मातृभाषा केन्द्र नेपाल

 

 

प्रकाशक:
Webonary.org
SIL International®

 

This web edition of the Western Tamang Dictionary may be cited as: Western Tamang Dictionary 2017. SIL International.