waadv1emti'ai wa, wa dza nomrome deitarei no chãoAibö te nhono, abadzipara wa.O homem está dormindo na rede. 2dentro deVarianteĩwa