da'ru'rut.m.dawawav.pl.chorarwa wa'ru'ru ninós choramoste ai'ru'ru wa'wavocês choramte ti'ru'ru eles choramwa'ru'ruchorarmos nós ai'ru'ru abachorarem vocês'ru'ruchorarem elesai'ru'ru aba!chorem vocês!graf.div.da'ry'ryFl.ai'ru'ru'ru'ruti'ru'ruwa'ru'ru