dadzahörivar. detsahörit.m.tsadzöriv.du./pl.1pararArcaico2cessar3cortar4interromper5partir paraFl.dzahöriĩtsahöritsahö