datsiwahuduv.1levantar-sema tô wahuduele se levantou2erguer-seVarianteaiwahuduaiwahutuwahudu