wa'ẽv.1xingarma tô wa'ẽele xingou2zombarma tô wa'ẽele zombou3caçoarma tô wa'ẽele caçoouVariantedawa'ẽ