daputsit.m.dawatobrov.du.1sairwa tô waputsi ninós dois saímosma tô aiputsi 'wavocês dois saíramma tô tiputsi dzahuréeles dois saíramwaputsisairmos nós doisaiputsi abasairem vocês doisputsi dzahurésairem eles doisaiputsi aba!saiam vocês dois!2acontecervar.aiputsitiputsiwaputsivar.aiputsitiputsiwaputsiFl.putsi