atag2antag3

prepAbove.aboveEriplanuhin luwal palayang kahabaˈ salung si atag lumaˈ kami.The airplane flies every morning above our house.Niyaˈmanuk-manuk palayang si antag lumaˈ kami.A bird is flying above our house.diyataˈ(an) 1