याक्खा – नेपाली – अङ्ग्रेजीआ- [a-] पू. स. 1मेरो my, mine ex. तेन्‍बे आपुम्ङा प्याक साङ्‌वा पिक हिङुक्‍सुचिहा। गाउँमा मेरो बाजेले धेरै गाई भैँसी पाल्‍नु भएको छ। 2याक्‍खा स्‍वारवर्णको पहिलो अक्षर first vowel of the alphabet
आइना [aina] ना. ऐना mirror, looking-glass
आइसा [aisa] वि. सहज easy, simple, comfortable (Sem. Domain 3.1 -प्राण, आत्‍मा)
आउ [au] निपा. 1है word used in reply to someone's call from a distance, yes, word used at the end of a statement to convey a request ex. का छेप्‍ताप पियाङ्‌ आउ। मलाई पुस्‍तक दिनुहोस् है। (Sem. Domain 3.5.1.4.4 -बिदाइ भन्‍नु) 2 word used to convey acceptance
आउलो [aulo] ना. औलो malaria, malarial fever (Sem. Domain 2.5.2 -रोग)
आएप [aepʌ] ना. ठूलो बुवा; बडाबावु; बुवाको दाजु uncle, father's elder brother
आएम [aemʌ] (Dia. Var. एम) ना. 1ठूली आमा aunt, mother's elder sister 2बढीआमा
आका [aka] सर्व. मेरो my, mine ex. ना आका पाङ्‌ ओम। यो मेरो घर हो। (Sem. Domain 6.1.2.2.5 -चीजको वास्‍था गर्नु;6.1.2.2.1 -उपयुक्‍त;5.1 -घरायसी समानहरू)
आक्‍खुबा [ak‍kʰuba] ना. 1बुन्‍ने व्यक्‍ति (Sem. Domain 6.6.1.4 -लुगा बुन्‍नु) 2खुट्‌टाले हान्‍ने ब्‍यक्‍ति
आक्‍मा₁ [ak‍ma] (1sg pres आग्‍वाङ्‌; 3sg past आगु) क्रि. तान बुन्‍नु weave cloth on loom ex. उङा ते आगु। उसले कपडा बुन्‍यो He wove cloth. (Sem. Domain 4.2.6.2.1 -भकुण्‍डोखेल)
आक्‍मा₂ [ak‍ma] (1sg pres आक्‍त्‍वाङ्‌; 3sg past आक्‍तु) क्रि. लात्‍तीले हान्‍नु kick ex. का आक्‍त्‍वाङ्‌ना। म लात्‍तीले हान्‍छु I will kick. (Sem. Domain 7.7.1 -हिर्काउनु, प्रहार गर्नु)
आक्‍माना [ak‍mana] ना. तान loom, expansion, extension, temperament or mood, tune, melody (Sem. Domain 6.6.1.3 -बुन्‍नु)
आक्‍लाङ्‌थुक्‍मा [ak‍laŋ‌tʰuk‍ma] ना. 1ढिकी कुट्‌दा धान लाउन प्रयोग गरिने लठ्‍ठि 2ताना बुन्‍दा गाडिने भाटा वा किला
आक्‍लाम [ak‍lamʌ] ना. ढाका कपडा cloth with dhaka design
आखुबा [akʰuba] वि. 1जान्‍ने knowing, intelligent, skillful ex. ङ्‌खियाहा याॽमि तोङ्‌से चेॽया आखुबा याॽमिचि से पाङ्‌माहाचि। झगडा गरेका मानिसहरू मिलाउन कुरा बुझ्‍ने मानिसहरू मात्र पठाउनु पर्छ। (Sem. Domain 6.1.8 -अनुभवी) 2बुद्धिमान
आगास्‍ति [agas‍ti] ना. अपच indigestion (Sem. Domain 2.1.8.2 -पेट)
आग्‍घुर [ag‍gʰurʌ] 1वि. ठूलो powerful, influential, loose (Sem. Domain 6.1.2.5.1 -सम्‍मेलन आयोजना गर्नु) 2वि. असाध्य
आङ् [] Dha var. of ता
आङ् आङ् [aŋ aŋ] Dha var. of ताता
आङ् इ [aŋ i] Dha var. of ताए
आङ् ङाङ् [aŋ ŋaŋ] Dha var. of ताफा
आङ् छाङ् [aŋ tsʰaŋ] Dha var. of ताया
आङ् थुम [aŋ tʰumʌ] Dha var. of ताना
आङ् नाङ् [aŋ naŋ] Dha var. of तापा