निङ्‍वाबे युङ्‍मा [niŋ‍wabe juŋ‍ma] (1sg pres निङ्वाबे युक्‍स्‍वाङ्‌; 3sg past निङ्वाबे युक्‍सु) क्रि. प. 1ख्याल गर्नु care (Sem. Domain 3.2.1.1 -बारेमा सोच्‍नु) 2मनमा राख्‍नु (Sem. Domain 3.2.6.3 -कण्‍ठस्‍त)