ङोम्‍मा [ŋom‍ma] (1sg pres ङोन्‍द्‌वाङ्‌; 3sg past ङोन्‍दु) क्रि. 1उबार्नु save, accumulate 2बचत गर्नु