मिन्‍नुमा ह्‌वा [min‍numa h‌wa] ना. क्यान्‍सर cancer (Sem. Domain 2.5.2 -रोग)