याप्‍ना₁ [jap‍na] वि. अझ निर्दयी (Sem. Domain 3.1 -प्राण, आत्‍मा)