सुत्‍थिमा [sut‍tʰima] ना. अमिलो sour, tart, acid (Sem. Domain 5.2.3.1 -वनस्‍पतिहरूबाट खाना)