मुक्‍पे ताप्‍मा [muk‍pe tap‍ma] (1sg pres मुक्पे तावाङ्‌; 3sg past मुक्पे ताप्तु) क्रि. प. 1ग्रहण गर्नु accept (Sem. Domain 3.3.5.1 -ग्रहण्‍ा) 2हातमा ल्याउनु (Sem. Domain 6.1.8.1 -बानी भएको हुनु)