छुप्‍तोना [tsʰup‍tona] ना. बन्‍दा कोपी cabbage (Sem. Domain 5.2.3.1.3 -सागसब्‍जीबाट खाना)