कान्‍सि [kan‍si] ना. दुर्घटना accident, calamity, mischap (Sem. Domain 2.5.3 -चोट लागेको)