चोन्‍चोन्‍न [tson‍tson‍nʌ] (Dia. Var. चान्चान) वि. अग्‍लो high, tall (Sem. Domain 5.3.5 -बिशेष मानिसको निम्‍ति लुगा)