क्‍याम्‍प [k‍jam‍pʌ] ना. छाउनी camp, compound (Sem. Domain 4.8.3.6.1 -सेना)