तिक्‍मा [tik‍ma] (1sg pres तिक्‍त्‍वाङ्‌; 3sg past तिक्‍तु) (Dia. Var. लाम्बुसोॽमेमा) क्रि. 1अगुवाइ गर्नु lead (Sem. Domain 7.3.3 -कतै लानु) 2नेतृत्‍व गर्नु (Sem. Domain 4.2.1.4 -भेट्‌नु) 3बाटो देखाउनु guide ex. कानिङ्‌ पिछाचि उचुन्‍ना लाम्‍बु सोॽमेमाहाचि। हामीले नानीहरूलाई असल बाटो देखाउनुपर्छ।