चोन्‍सिप्‍मा [tson‍sip‍ma] (1sg pres चोन्सिमेङ्‌; 3sg past चोन्दास्‍या) क्रि. 1रमाउनु delight; take pleasure in (Sem. Domain 3.4.1.1.1 -केही गरेर आनन्‍द मनाउनु) 2खुशी हुनु (Sem. Domain 3.4.1.2 -खुशी)