खुङ्‍खेप्‍मा₂ [kʰuŋ‍kʰep‍ma] (1sg pres खुहेत्‍वाङ्‌; 3sg past खुहेतु) क्रि. बोकेर लानु carry away