माङ्‌च्‍वालाम [maŋ‌ts‍walamʌ] ना. 1कुलो channel, canal (Sem. Domain 6.6.7 -पानीको काम गर्नु) 2पैनी canal, channel