काप्‍मा [kap‍ma] (1sg pres काप्‍त्‍वाङ्‌; 3sg past काप्‍तु) क्रि. 1बोक्‍नु carry 2साथमा लिनु