खुॽमा₂ [kʰuʔma] (1sg pres खुवाङ्‌; 3sg past खु) क्रि. बोक्‍नु carry, lift, be pregnant ex. का आनुन्‍छा फोॽमाङा खुङ्‌ना। मैले बहिनीलाई मजेत्रोले बोकें I carried my little sister in a shawl. (Sem. Domain 7.5.9.1 -भारी, थुप्रो;7.3.1 -बोक्‍नु;6.7.7 -चीजबीज राख्‍ने भाँडो)