चेङ्‍कुन्‍चि [tseŋ‍kun‍tsi] ना. खैंजडी type of drum, tambourine (Sem. Domain 4.2.3.5 -संगीतात्‍मक उपकरणहरू)