आम्‍सिॽमा₁ [am‍siʔma] (1sg pres आम्सिमे; 3sg past आप्‍तास्‍या) क्रि. तुहिनु abort, be aborted (Sem. Domain 2.6.3.3 -गर्भपात)