निखुबा [nikʰuba] ना. 1जान्‍ने skillful ex. निखुबा याॽमिङा मेनिखुबाचि चिन्‍माहाचि। जान्‍ने मान्‍छेले नजान्‍नेहरुलाई सिकाउनु पर्छ। (Sem. Domain 3.2.3 -जान्नु;5.2.1 -खाना तयारी) 2दक्ष skilled (Sem. Domain 3.2.1.3 -बुद्धिमानी)