लिन्‍चुॽवा [lin‍tsuʔwa] ना. 1अङ्‍कुर shoot, sprout (Sem. Domain 1.5.5 -वनस्‍पतिका भागहरू) 2गुदी kernel essence