मुक्‍पेताॽ‍मा [muk‍petaʔ‍ma] (1sg pres मुक्पेतावाङ्‌; 3sg past मुक्पेता) क्रि. 1आफ्‍नो हातमा लिनु (Sem. Domain 4.6.5 -वशमा राख्‍नु) 2अधीनमा लिनु take under control