आखुबा [akʰuba] वि. 1जान्‍ने knowing, intelligent, skillful ex. ङ्‌खियाहा याॽमि तोङ्‌से चेॽया आखुबा याॽमिचि से पाङ्‌माहाचि। झगडा गरेका मानिसहरू मिलाउन कुरा बुझ्‍ने मानिसहरू मात्र पठाउनु पर्छ। (Sem. Domain 6.1.8 -अनुभवी) 2बुद्धिमान