ओक्‍पा [ok‍pa] वि. 1अधमरो half-dead, half-finished 2गफाडी talkative, prattler, boaster (Sem. Domain 3.5.1.1.3 -धेरै बोल्‍नु)