लाप्‍मा₁ [lap‍ma] (1sg pres लाब्‍वाङ्‌; 3sg past लाबु) क्रि. 1समाउनु catch (Sem. Domain 6.7.7 -चीजबीज राख्‍ने भाँडो) 2समात्‍नु catch (Sem. Domain 8.4.5.3.4 -ढिलाइ;4.7.5.1 -अपराध अनुसन्‍धान) 3अँठ्याउनु grab (Sem. Domain 3.4.2.2.1 -सरम हुनु)