ओम [omʌ] ना. 1ठीक exact, proper, right, accurate (Sem. Domain 8.4.5.3.2 -ठीक समयमा, बेलामा) 2हो yes 3प्रकाश light, brightness, splendour, sunshine, revelation (Sem. Domain 4.9.3.1 -धार्मिक (पवित्र) लेखहरू)