याङ्‍मा₁ [jaŋ‍ma] (1sg pres याङ्‍मे; 3sg past याङु) क्रि. 1बगाउनु flow, wash away 2बोक्‍नु carry ex. पिछा उमुक्‍पे याङ्‌मा न्‍निस्‍वान्‍ना। नानीलाई हातमा बोक्‍नु जान्‍दैन।