खिङ्‌मा [kʰiŋ‌ma] (1sg pres खिङ्‌वाङ्‌; 3sg past खिङु) क्रि. 1अगस्‍त‍ी खानु 2तन्‍काउनु stretch