लुकाप [lukapʌ] (Dia. Var. कायाइ) ना. निमन्‍त्रण calling, invitation