काॽमा [kaʔma] (1sg pres कावाङ्‌; 3sg past का) क्रि. बोलाउनु invite, call, summon (Sem. Domain 3.5.1.4.1 -बोलाउनु;4.2.1.1 -निमन्‍त्रणा)