ओनेनेक [onenekʌ] 1वि. झुटो false, untrue, untruthful (Sem. Domain 3.5.1.3 -सत्य) 2ना. ख्याल ख्याल joking,carelessness ex. ओनेनेक मेन्‍जोक्‍माहायो। ख्‍याल ख्‍याल गर्नु हुँदैन है।