ओयोक [ojokʌ] ना. 1बाटो way, path 2अभिनय acting, mime, imitation (Sem. Domain 3.5.6 -चिन्‍ह, संकेत) 3गोहो