संक्षिप्‍त रुप

अ.मू. अनुकरण मूल
उदा. उदाहरण
क्रि वि. क्रिया विशेषण
क्रि.प. क्रिया-पदावली
क्रि.वि. क्रिया विशेषण
क्रि. क्रिया
ना.यो. नाम योगी
ना. नाम
निपा. निपात
प.स. परसर्ग
पू.स. पूर्वसर्ग
प्रश्न वा. प्रश्न वाचक सर्वनाम
वि.बो. विस्मयादिबोधक
वि. विशेषण
संयो. संयोजन
सर्व. सर्वनाम
सङ्. सङ्ख्या
Dha Var. of धनकुटा भिन्‍नता
Dia. Var. भाषिका भिन्‍नता
pres of वर्तमानकाल
pst of भूतकाल