चरा

न्‍वाक्चि/चराहरू/BIRDS

YAKKHA NEPALI ENGLISH
इप बट्‌टाई common quail Coturnix
आॽवा काग crow
आङ्‌देॽवा ठेउवा Type of bird
ओक्‍लिघोङ्‌मे भ्‍याकुरा spiny babbler Turdoides nipalensis
काकाकुलिक गरुड mythical bird
कोकाले कोकले tree pie Dendrocitta vagabunda
कोङ्‌लिवा फिस्‍टा warbler Philoscopus proregulus
खिवामा धनेस type of bird
खुॽवा कोइली black cuckoo eudynays scolopacea
खोवामे खल्‍बले चरो type of bird
गुम्‍थालि/सुसुवा गौंथली swallow
घेङ्‌चुक/घेक्‍चुक चिभे white magpie
ङावा/पोतोक्‍ना हाँस duck
चिचिउवा रुपी type of bird
चिङाॽवा हुचिल great horned owl
चुयुङ्‌ हिउँदे चरी snow bird
चेक्‍वा सुगा parakeet, parrot
ढुकुवा ढुकुर turtle dove streptopelia orientalis
तारावा मयुर peacock
तिॽवा कालिज pheasant laphura leucomelanos
देउदेउमा भ्‍याकुर wild yam
निङ्‌वाहिम्वा काफल चरी type of cuckoo
निनियामे हुटिट्‌याउँ lapwing
पारेॽवा/साखेॽवा परेवा pigeon
पारोवा रानीचरी scarlet minivet pericrocotus flammeus
पेकुलिॽवा जुरेली grey bulbul hypsipetes madagascariensis
पेचिरिॽवा भगेरा sparrow
पेरोङ्‌गुवा लामपुछ्रे blue magpie urocissa erythrorhyn
पेल्‍लुॽवा न्‍याउली great barbet megalaima virens
फिॽवारु/फेरुवा कोटेरो a kind of bird
फोप्‍चिबा लाटोकोसेरो owl bubo nipalensis
भाछेङ्‌रोवा मुनाल crimsonhorned pheasant tragopan satyra
माक्‍छिङ्‌ कल्‍चुडा thrush myioponeus caeruleus
माङ्‌आवा सारस crane
माङ्‌मे चिल, बाज eagle
मालेनि धोबि चरो a type of bird.
मिक्‍फेरु बिउछर चरो a type of bird.
योनावा बल्‍छी चरा a type of bird.
रापान्‍वाक धुइरे a type of bird.
लाग्‍वा चमेरो bat
वा कुखुरा chicken gallus domesticus
साम्‍बान्‍वाक गिद्ध vulture