गोत्र

याक्‍खा जातिका थर र गोत्र

क्र.सं. थर सामेॽछोङ्‌
    पुरुष महिला
इलासोलोङ्, टिकासोलोङ्‌, एलावा, कोम्फे, खाम्‍याङ्‌, पिन्‍नुहाङ्‌, पुॽलुहाङ्‌, मोरहाङ्‌, मारेन छोङ्‌छामि युङ्‌खामा
कोङ्‌रेन, थाइम, थोम्फारा, होहोङ्‌बा, याएम्‍वा, चारकोले, लिमबुखिम, छाला, मेॽलाप्‍पा नाखामा/नाघामा
कोयोङ्‌वा, हुतुराइ, लुम्‍बा काङ्‌छामि केखामा
खायाखिम, ओक्‍तुहाङ्‌, एक्‍थुक्‍हाङ्‌ सुसामि निङ्‌खामा
खुक्‍तिॽवा, हाङ्‌चुवा युङ्‌छामि नाखामा/नुघामा
छोङ्‌लेन (सोङ्‌रेन) छुङ्‌छामि नुकामा
ताम्‍लि पाङ्‌लियोङ्‌ पाङ्‌लियोङ्‌मे
तुम्‍बा नाप्‍मिहाङ्‌ साङ्‌खायोङ्‌मे
नाम्मेक काकापु साङ्‌खामा
१० पाम्‍फु छोङ्‌छामि थिङ्‌खाहिङ्‌मे
११ माखारा छोङ्‌छावा थिङ्‌खामे
१२ रोगु काक्‍कुपु साङ्‌खायोङ्‌मे
१३ लिंखा (इक्‍नाप, चारभाइया, पाँचभाइया, लोक्‍फा, दसमुखि) लिंछामि नुगामा
१४ लिम्‍बुखिम , लिम्‍बुहिम, पुपाङ्‌गु, याङ्‌किम्‍बु मेॽलाप्‍पा नाघामा/नुघामा, नाखामा, नागामा
१५ सिम्‍छेक, सुमा, लाका, हेवाइछा छेङ्‌छावा छेङ्‌खामा
१६ हेङ्‌वा, इलुम्वाङ्‌ खुङ्‌छामि वेखामा
१७ चोपालिवा पिक्‍चोङ्‌मा नाखामा
१८ योक्‍थोक्हाङ्‌ कुङ्‌छावा कुङ्‌छामि