श्रेणी

आवृत्तिबोधक/Classifier

क्रमसंख्‍या/Serial Number

YAKKHA NEPALI YAKKHA NEPALI
इमा एकपल्‍ट इम्‍ना पहिलो
हिप्‍मा दुइपल्ट हिम्‍ना दोस्रो
सुम्‍मा तीनपल्ट सुम्‍ना तेस्रो
नाम्‍मा/थुम्ना चारपल्ट नाम्‍ना चौंथो
फाम्‍मा/ङाङ्ना पांचपल्ट फाम्‍ना पाचौं
याम्‍मा/छाङ्ना छ पल्ट याम्‍ना छैटौं
लाम्‍मा/साङ्ना सातपल्ट लाम्‍ना सातौं
ताम्‍मा/आङ्ना आठपल्ट ताम्‍ना आठौं
पाम्‍मा/नाङ्ना नौपल्ट पाम्‍ना नवौं
एखेम्‍मा/इखेङ्ना दशपल्ट एखेम्‍ना दसौं