Insects

फिबाक्चि/कीरा/INSECTS

YAKKHA NEPALI ENGLISH
आङ्‌गालुॽमाङ्‌ पखेटा नभएको सलह wingless locust
ओप्चेङ्‌मे जुनकिरी firefly
इॽवामा बच्‍छ्‌युँ hornet
केनेनेमे झ्याउँकिरी type of insect
कोॽलिङ्‌वा साङ्‌ले cockroach
कोकोमेक पुताली butterfly
कोक्‍छेन शंखेकिरा snail
खाजुरा खजुरो centipede
खाम्भुमाङ्‌ खुम्लेकीरा harmful larva
खाम्सुलिमा भुईं अरिङ्‌गल wild ground bee
खेलेक कमिला ant
खोबेक गंगाटा river crab
गोगोबा खेतमा पाईने एक प्रकारको किरा type of insect found in fields
चिक्‍चिङ्‌वा बारुलो small wasp
चिचा झिँगा house fly
ढोङ्‌गुॽमाङ्‌/धोङ्‌गुॽमाङ्‌ आङ्‌खाफोर, लाटा किरा
ताकामाङ्‌/ताकाभाङ्‌ माकुरो spider
तुॽखुरुम्‍बा मलामी कीरा
तुहि/मोत्‍सो लाही कीरा
तिकुरुमाङ्‌/लाभेरेफिबाक लाभ्रे कीरा larva
तेपुरकि उपियाँ flea
थाङ्‌सु महुरी bee
थिक्निबा साप्राङ्‌ a small bee
नाम्‍फेतुम्‍बा गन्‍धेकीरा insect that emits a smell when touched
पुङ्‌लिङ्‌वा पुट्‌का, सानो महुरी small bee
फिॽमाफोसोक पादेकीरा
फिनिनिबा भुसुना midge, gnat
फिबाक कीरा insect
फोक्‍ताङ्‌वा/फोक्‍टाङ्‌वा रातो बारुलो, बारुला भन्‍दा अलि ठूलो एक जातको बारुलो type of wasp
भाम्‍बुरा भमरा bumble bee
माचिचा डाँठ
माडा चोङ्‌खुबाक सलह locust
मिङ्‌ छिचिमिरो flying termite
मिङ्‌खेलेक धमिरो termite
याइबा पोथ्रोमा गुँड बनाएर बस्‍ने एक प्रकारको ठूलो अरिङ्‌‌गाल wild bee
याङ्‌चुकुलिक सानो कमिलो small ant
लाक्फेक बर्खयाममा जमिनमा पाइने जुका leech
लुॽमाङ्‌/लुप्‍माङ्‌ पानी जुका water leech
लेॽवाबुन्‍जिक गड्‌यौंला earthworm
लात्‍लो खजुरो centipede
लोलिघाक्‍पा प्‍यूपा pupa
वासिक सुलसुले, कुखुराको जुम्रा mites
वेनाम्‍फिबाक नाम्‍ले कीरा flatworm
साॽवा कालो अरिङ्‌गल hornet
साङ्‌खा/वाकोक्‍छेन शंख conch
साङ्‌गा कटुसको मुनामा पाइने गन्‍धे कीरा
साप्‍सिक किर्ना tick
साम्‍याङ्‌ खोपिरिक सुनटिकी कीरा type of insect
सिक जुम्रा louse
सिपि सिपी cowrie
सिप्लिक उडुस bedbug
सुलिमा रातो अरिङ्‌गल hornet vespa orientalis
सेक्सेकुम्मे भाद्र असोज तिर कराउने एकप्रकारको कीरा/हरियो किथ्रो green cicada
हाङ्‌खेलेक राज कमिलो king ant
हाङ्‌माङ्‌ पेटमा पर्ने जुका roundworm
हाङ्थाङ्सु रानी मौरी queen bee
हिङ्‌गिलिक्‍माङ्‌ सिन्‍दुरे कीरा
हिबुम्‍बा गोब्रेकीरा beetle