साइनो

सामारित/साइनो/Kinship term

YAKKHA NEPALI ENGLISH
पिछा नावालक baby, infant
कोङ्‌बा मामा maternal uncle
कोङ्‌बा पाङ्‌ मामा-घर village of one's mother
खोक्‍निमा मामाको छोरी cousin, mother's brother's daughter
खोक्‍निबा मामाको छोरा cousin, mother's brother's son
छोङ्‌ वंशा,कुल clan
याङ्‌मेन नाती, नातिनी grandchild
पुम बाजे grandfather
फु नुन्‍छा दाई, भाई brother
च्‍या बच्‍चा, छोरा छोरी child, children
नाम्‍बा नाम्‍मा ससुरा सासू parents-in- law
चिहुम्‍पेना आफान्‍त friend
ङाप साला, जेठान, brother-in-law
हिङ्‌खुबा लोक्‍ने husband
येम बडीआमा, ठूलीआमा aunt (father's mother's side)
ताबाङ्‌/ताभाङ्‌ ज्‍वाँइ son-in-law
ताङ्‌मेक बुहारी daughter-in-law
नाप्‍निबा/नाप्‍निमा आमाको दिदी बहिनीको छोराछारी mother’s sister’s son/daughter
नि फुपू/ माइजु aunt (father's sister)/(wife of mother's brother)
ङोटेङ्‌मा लोक्‍नेको बहिनी, सोल्‍टिनी sister-in-law
छिम काकी aunt
कोङ्‌मा छेमा stepmother
पा पिता father
मुम हजुरआमा grandmother
थाङ्‌स्‍योङ्‌बा दुलाहा/बेहूला bridegroom
थाङ्‌स्‍योङ्‌मा दुलही/बेहूली bride
खाप्‍सिक खनाति great-great-grandson
फाङ्‌ काका uncle (father's brother)
कु/आक्‍कु फुपाजु uncle (father's sister's husband)
मा/आमा आमा mother
इसाबा, इसामा दिदी बहिनीको छोरा छोरीहरु cousin
पा,मा बाबु आमा parents
हिङ्‌खुमा स्‍वास्‍नी wife
एछा/येछा भतिज, भतिजी nephew, niece
साप्‍सिक पनाति great-grandchild
ना दिदी older sister
ङोटेङ्‌बा देवर, सोल्‍टी brother-in-law
लेप्‍मा सौता female lover
च्‍या बाबु छोरा son
फुमा भाउजु sister-in-law
ना दिदी older sister
फु दाजु older brother
नुन्‍छा भाई/बहिनी younger sibling
इच्‍छाबा सम्‍धी father/mother of son/daughter-in-law