Browse Yamba

a
b
c
d
dz
e
ɛ
f
g
gh
h
j
k
l
m
n
ŋ
o
p
r
s
t
ts
v
w
y
̀
z

p


pàpapàpan.father
pastòpastòn.pastor
patàp/batàʼpatàap/batàʼan.needle
patàʼpatàaʼn.needlekòtɛʼ, kpàjaŋ,kinds of needle?Cf.kòtɛʼkpàjaŋ
pàtupàtuun.catSyn.pùsi
piàpiàn.pear; avocadoPersea americana
pikvb.grip with force
pupideo.intensely white colourNʉ̀ʉmtu ye sə fəp pup pup co mbàk.His hair was as white as cloud.
pùppùupn.purse
pùsipùsin.catSyn.pàtu
pweʼadj.allSyn.lòoŋDer.pweʼfoʼ
pweʼfoʼDer. ofpweʼ