Browse in Yamba


p


pàpapàpanfather
pastòpastònpastor
patàp/batàʼpatàap/batàʼanneedle
patàʼpatàaʼnneedlekòtɛʼ, kpàjaŋ,kinds of needle?Cf.kòtɛʼkpàjaŋ
pàtupàtuuncatSyn.pùsi
piàpiànpear; avocadoPersea americana
pikvbgrip with force
pupideointensely white colourNʉ̀ʉmtu ye sə fəp pup pup co mbàk.His hair was as white as cloud.
pùppùupnpurse
pùsipùsincatSyn.pàtu
pweʼadjallSyn.lòoŋDer.pweʼfoʼ
pweʼfoʼDer. ofpweʼ