Browse Yambeta


a
b
ə
f
g
i
ɪ
j
k
l
m
n
ɲ
ŋ
p
s
t
u
ʊ
w

a


à≠àmaampà≠àmnanimal, esp.
à≠bàŋabaŋmà≠bàŋnarbre, genre de
à≠mbààn (jɪ́ ɲɲàm)ambaan (yɛ́ nnyam)ntraces d'animalndɛ ə kuyə́njən ambaan yɛ́ nnyam.je suis les traces d'un animal.
ámàʔáma'pà≠ámàʔnmarteau