Browse Yambeta


a
b
ə
f
g
i
ɪ
j
k
l
m
n
ɲ
ŋ
p
s
t
u
ʊ
w

k


k≠èkèèkekeep≠èkèènpostérieur rouge du babouinTáá kekee ə nsun wɔnɔ́ kɛ́ kəə́wu'.
ká-á≠bág-ɪ́d-ɪ́ɪ́á-bág-ɛ́d-ɛ́ɛ́ (ka)vs'élever/se prévaloir
ká-á≠bɪ́g-ɪ́ɪ́á-bɛ́g-ɛ́ɛ́ (ka)vprendre congé/dire au revoir.waá nda kɛɛn, ɔ́ yaábɛk yaá sɛ.au moment de partir, tu devras dire au revoir à ton père.
ká-á≠bɪ́g-ɪ̀ná-bɛ́g-ɛn (ka)vajouter quelque chose à quelqu'un.ɛ́ mo yábɛ́gɛn yoóm a mɔɛn.ajoute jui quelque chose en plus.
ká-á≠bɪ́ɪ́g-ɪ́ɪ́á-bɛ́ɛ́g-ɛ́ɛ́ (ka)vprier Dieu
ká-á≠dád-ɪ́g-ɪ́ɪ́á-dád-ɛ́g-ɛ́ɛ́ (ka)vse mettre en travers/s'opposer
ká-á≠dám-ɪ́g-án-ɪ́ɪ́á-dám-ɛ́g-án-ɛ́ɛ́ (ka)vécouter (action continue)alɛ akaádámɛganɛ' nɛŋɔ nɛ́ ɔndɛɛ ə ŋgə́.
ká-á≠dám-ɪ́g-ɪ́ɪ́á-dám-ɛ́g-ɛ́ɛ́ (ka)vécouter (attentivement)Mɔɔd ɔ sɔyyɔ', ó yaádámɛgɛ'
ká-á≠dáŋ-ɪ́ɪ́á-dáŋ-ɛ́ɛ́ (ka)vse rassembler
ká-á≠dʊ́ŋ-ɪ́ɪ́2á-dóŋ-ɛ́ɛ́ (ka)2vse pendremɔɔd a má dóŋɛ́ɛ́ a kiɛd
ká-á≠dʊ́ŋ-ɪ́ɪ́1á-dóŋ-ɛ́ɛ́ (ka)1vse pendre
ká-á≠dʊ́ŋ-ɪ́n-ɪ́á-dɔ́ŋ-ɛ́n-ɛ́ (ka)vs'envoler mystiquement
ká-á≠fɪ́g-ɪ́ɪ́á-fɛ́g-ɛ́ɛ́ (ka)vs'essayer
ká-á≠fʊ́g-ɪ́ɪ́á-fóg-ɛ́ɛ́ (ka)vfaire le rite contre l'adultère.
ká-á≠gás-ɪ́ɪ́á-gás-ɛ́ɛ́ (ka)vse tourner/se retourner
ká-á≠gɪ́ŋ-ɪ́ɪ́á-gɛ́ŋ-ɛ́ɛ́ (ka)vdévier/éviter
ká-á≠gʊ́n-ɪ́g-ɪ́ɪ́á-gɔ́n-ɛ́g-ɛ́ɛ́ (ka)vs'efforcerɔ lɛ' a kaágɔ́nɛgɛ' pigólí.
ká-á≠gʊ́ɲ-ɪ́d-ɪ́ɪ́á-gɔ́ny-ɛ́d-ɛ́ɛ́ (ka)vse rassembler/se réunir
ká-á≠jɪ́t-án-ɪ́ɪ́á-yɛ́t-án-ɛ́ɛ́ (ka)vse rapprocher progressivement
ká-á≠jɪ́t-ɪ́n-ɪ́ɪ́á-yɛ́t-ɛ́n-ɛ́ɛ́ (ka)vs'approcherá yɛ́tɛ́nɛ́ɛ́ a ɔmbáán wáam
ká-á≠jʊ́ŋ-ɪ́ɪ́á-yɔ́ŋ-ɛ́ɛ́ (ka)vse souvenir/se rappeler
ká-á≠lɪ́k-án-ɪ́ɪ́á-lɛ́k-án-ɛ́ɛ́ (ka)vremarquer
ká-á≠lɪ́ŋ-ɪ́g-ɪ́ɪ́á-lɛ́ŋ-ɛ́g-ɛ́ɛ́ (ka)vmarquer d'un signe
ká-á≠lʊ́-ɪ́g-ɪ́ɪ́á-lɔ́-ɛ́g-ɛ́ɛ́ (ka)vse signalerɔ ma kɛɛn ə kiik ɔ́ yaá lɔɛgɛ'.
ká-á≠tʃɪ́m-ɪ́ɪ́á-cɛ́m-ɛ́ɛ́ (ka)vjurer/porter serment